2024

LAURENCE PICTON

Department of Neuroscience, Karolinska Institute
A person's portrait
project title

Spinal cord tension dynamics and central proprioception

funded by

Erling-Perssons Stiftelse

Rörelser utgör grunden för allt beteende

Proprioception – vår ‘sjätte sinne’ – ger kontinuerlig återkoppling på våra rörelser och är avgörande för framgångsrik utförande och kontroll av motoriskt beteende. Vår förståelse för hur olika proprioceptiva återkopplingsvägar från hela kroppen bidrar till motorisk kontroll är fortfarande ofullständig. En sådan förståelse är avgörande för att kunna förstå hur beteende genereras.

 

I däggdjur antas proprioceptiva sensoriska neuron endast finnas i periferin, i muskler, senor och leder. Men när vi rör oss, sträcks och förvrängs även överkroppen, ryggraden och den inre mjuka ryggmärgen på ett komplext men samordnat sätt. Det finns fler bevis från olika djurarter som tyder på att centrala specialiserade mekanosensoriska neuroner kan känner av dessa rörelser i ryggmärgen. Hur nervsystemet integrerar sensorisk återkoppling och motor utförande för att styra hela kroppens rörelser är fortfarande oklart.

 

Projekt kommer att kartlägga om och hur specialiserade mekanosensoriska neuroner upptäcker och vidarebefordrar information om spänningen i det centrala nervsystemet. Vi kommer att studera detta direkt med hjälp av en rad kraftfulla elektrofysiologiska, imaging- och genetiska tekniker. Till exempel kommer vi att aktivera och inaktivera neuroner i det centrala nervsystemet som har specifika mekanokänsliga markörer och analysera effekten på motorisk koordination. Detta projekt syftar också till att kartlägga hur mekanosensoriska neuroner och det motoriska kommandonätverket interagerar.

 

Identifieringen av en central källa till proprioceptiv återkoppling som är belägen helt inom däggdjurets ryggmärg skulle omvandla vår förståelse för proprioception och kommer för första gången integrera CNS-rörelsedynamik som en mekanism för kontroll av motoriskt beteende.

Movements underlie the expression of all animal behaviour

Proprioception – our ‘sixth sense’ – provides online feedback on our movements and is essential for the successful execution and control of motor behaviour. Our understanding of how different proprioceptive feedback pathways from across the whole body contribute to motor control remains incomplete but is critical for understanding how behaviour is generated.

 

In mammals, proprioceptive sensory neurons are thought to exist only in the periphery, in muscles, tendons and joints. However, the spinal cord is itself under tension at rest, and is stretched and distorted in complex, yet coordinated ways during behaviour. Increasing evidence across species suggests that these tension changes can be detected by centrally located (intraspinal) proprioceptors as an important source of feedback. However, this idea has never been tested in mammals. The discovery of piezo2 as the principle mechanosensitive channel in proprioceptors provides a unique opportunity to test this radical, yet scientifically grounded, idea for the first time.

 

This project will test this hypothesis directly using a range of powerful electrophysiological, imaging, and genetic techniques. Our preliminary data has identified mouse spinal cord neurons expressing mechanosensitive piezo2 channels. This project will reveal the mechanical sensitivity of these neurons and link their activation to behaviourally relevant spinal cord movements. The team will also assess how intraspinal proprioceptors are functionally integrated in the locomotor circuit, and by genetically deleting piezo2 in spinal cord neurons, will reveal their role in motor control and behavioural flexibility.

 

The identification of a central source of proprioceptive feedback located entirely within the mammalian spinal cord would transform our understanding of proprioception and will for the first time integrate CNS motion dynamics as a mechanism for the control of motor behaviour.

 

April 2024

Meet the SFSG fellows

See all