2024

STEPHEN DE LISLE

Department of Environmental and Life Science, Karlstad University
A person's portrait
project title

Origins of diversity in sexual organisms

funded by

KK-stiftelsen

Hur har evolutionen av kön bidragit till den mångfald vi ser runt omkring oss idag?

Det är en fråga som inte bara berör grundläggande vetenskapliga principer utan också berör vår djupaste nyfikenhet om livets ursprung och utveckling. För de flesta flercelliga organismerna på jorden, sker evolutionen genom urval och anpassning mellan två distinkta grupper: hanar och honor. Trots att denna uppdelning är central vet vi väldigt lite om huruvida och varför evolutionen av könen har påverkat diversifieringen, dvs mönster av arters uppkomst och utdöende, delvis på grund av att olika teorier och metoder har gett motstridiga svar.

 

För att ta itu med dessa frågor använder Stephen en blandning av experimentella ansatser, både i laboratoriet med bananflugor och genom fältstudier på salamandrar, för att utforska samspelet mellan naturligt och sexuellt urval. Dessa experiment syftar till att ge insikter i hur sexuell dimorfism påverkar artinteraktioner under tidiga stadier av artbildning. Vidare avser han att tillämpa jämförande analyser med nya omfattande databaser som täcker egenskaper hos flercelliga djur, för att utvärdera sexuell dimorfismens inverkan på samtida populationsdynamik och dess långsiktiga betydelse för arters diversifiering.

 

Projektet siktar på att belysa den kritiska rollen som evolutionen av separata kön har spelat i utvecklingen av livets mångfald. Genom att validera sin hypotes, hoppas Stephen att fördjupa förståelsen av hur könens evolutionära oberoende har möjliggjort en utökad diversifiering genom att kolonisera nya ekologiska nischer.

How has independent evolution of the sexes influenced diversity dynamics during the history of life?

For the vast majority of metazoan animals, evolution occurs via selection and adaptation in two distinct groups: males and females. Yet we know little about whether and why independent evolution of the sexes has affected the dynamics of diversification – that is, patterns of speciation and extinction. This project will reconcile the uncertain role that evolutionary divergence between the sexes has played in the origins of diversity.

 

I posit that independent evolution of the sexes may play a facilitating role in diversification, because sexual monomorphism constrains adaptive evolution when phenotypic optima (niches) are sex specific, together suggesting evolutionary divergence between the sexes may play a key role in both speciation and extinction avoidance. I will test this hypothesis by bridging timescales and approaches to reveal the role of sexual divergence in speciation, extinction, and macroevolution.

 

First, I will leverage complementary experimental approaches in the lab (Drosophila flies) and in the field (Triturus salamanders) to understand respectively the alignment between natural and sexual selection and the role of divergence into sex-specific niches during the early stages of speciation. Second, I will take a comparative approach using novel trait databases spanning the metazoans to understand the role of sexual dimorphism in contemporary population dynamics, and finally at the macroevolutionary level to understand the role of sexual divergence as a driver of lineage diversification in deep time.

 

The project will reveal the role that evolution of separate sexes has played in the origins of diversity. If my novel hypothesis is correct, this may be a facilitating role, where evolutionary independence of separate sexes has facilitated diversification into otherwise inaccessible niches.

April 2024

Meet the SFSG fellows

See all